โรงเรียนวัดน้ำรอบ

หมู่ที่ 1 บ้านน้ำรอบ ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

084-6449465

director

นางสาวนวิชญาน์ พิศวงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดน้ำรอบ

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนวัดน้ำรอบ

โรงเรียนวัดน้ำรอบ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2451 เนื้อที่ 4 ไร่ 26 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 24/1 หมู่ที่ 1 ถ.พุนพิน-คีรีรัฐ ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130

เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เขตพื้นที่บริการการศึกษา หมู่ 1 หมู่ 4 และหมู่ 7 ตำบลน้ำรอบ

วิสัยทัศน์

  “โรงเรียนวัดเขานางเภา สามารถจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์เอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ชุมชนพึงพอใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา”

ปรัชญา

“เรียนดี ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”

พันธกิจ

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4. บริหารจัดการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6. สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

กิจกรรมโรงเรียน

นานาสาระ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ข่าวประชาสัมพันธ์